Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2. 3. 3. - Спољна расвета

ЈНУм-21/2018 – Лекарски преглед, Партија 3 – Периодични здравствени преглед запослених у служби обезбеђења

Лекарски преглед, Партија 3 – Периодични здравствени преглед запослених у служби обезбеђења – ЈНУм-21/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-21-2018-P3.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.24 – Доградња видео надзора и алармног система, П2 – Видео надзор „Ратко Јовић“.

ЈНДм – 53/2018 - Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 2 – Алуплекс цеви са заптивним материјалом

Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 2 – Алуплекс цеви са заптивним материјалом - ЈНДм – 53/2018

ЈНРм-14/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Партија 3 – Машински радови

Реконструкција топловода за МИН,  Партија 3 – Машински радови – ЈНРм-14/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-14-2018-P3.pdf

ЈНДм-54/2018 - Опрема за запослене

Опрема за запослене - ЈНДм-54/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-54-2018-P2.pdf

 

ЈНРм-13/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 2-Машински материјал и опрема

Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 2-Машински материјал и опрема – ЈНРм-13/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-13-2018-P2.pdf

ЈНУм-20/2018 – Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама – ЈНУм-20/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-20-2018.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnum-20-2018.pdf

ЈНДм-49/2018 – Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице

Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице – ЈНДм-49/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-49-2018-P8.pdf

ЈНРм-12/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 1-Грађевински радови

Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 1-Грађевински радови – ЈНРм-12/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-12-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm-12-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign