Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Информација за кориснике који немају закључен уговор о одржавању унутрашњих грејних инсталација

 

Чл. 23 став 2 Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Ниша“, бр. 74/2015) предвиђено је да се о одржавању унутрашње грејне инсталације и подстанице објекта стара власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом. Послове одржавања власник објекта, одн. орган управљања стамбеном зградом, уговором може поверити ЈКП „Градска топлана“ Ниш као енергетском субјекту, другом правном лицу или предузетнику који је регистрован за обављање те врсте послова.

С обзиром на наведено, позивају се сви заинтересовани корисници који до сада нису послове одржавања унутрашње грејне инсталације поверили ни енергетском субјекту нити другом правном лицу или предузетнику, да са ЈКП „Градска топлана“ Ниш закључе уговор о одржавању унутрашње грејне инсталације. Закључивањем предметног споразума отклониле би се све евентуалне непријатности које би корисници имали услед нефункционисања унутрашње грејне инсталације (допуна система, одваздушавање радијатора, санација цурења и сл.)

Уговор о одржавању унутрашње грејне инсталације може се закључити у Сектору правних и општих послова, сваког радног дана у периоду од 07:30 до 15:30 часова.

Цену услуге одржавања унутрашњих грејних инсталација утврђује Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш и иста тренутно износи 2,58 дин2  месечно  без ПДВ-а.Developed by SMDesign