Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-23/2018 – Уље, боје и хемикалије, Партија 2 – Короклин

Уље, боје и хемикалије, Партија 2 – Короклин – ЈНДм-23/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.15 – Испитивање заштитне опреме за трафо станице

ЈНУм-16/2018 – Услуге осигурања

Услуге осигурања – ЈНУм-16/2018

ЈНДм -31/2018 – Намештај и инвентар

Намештај и инвентар – ЈНДм -31/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-31-2018-P1.pdf

Последњи пут измењено 09. 07. 2018. године

ЈНУм-17/2018 – Надоградња система за даљински надзор и управљање топлотним подстаницама

Надоградња система за даљински надзор и управљање топлотним подстаницама – ЈНУм-17/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnum-17-2018-P1.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRoka-jnum-17-2018-P1.pdf

НОВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: NOVAkd-jnum-17-2018-P1.pdf

Последњи пут измењено 06. 07. 2018. године

ЈНДм-30/2018 - Предизоловане цеви, вентили и пратећи елементи

Предизоловане цеви, вентили и пратећи елементи - ЈНДм-30/2018

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jndm-30-2018.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке: obvOB-jndm-30-2018.pdf

ЈНРм-3/2018 – Реконструкција прикључка водоводне мреже на главни водоводни колектор, Партија 1-Радови према пројекту за топлану „Југ“

Реконструкција прикључка водоводне мреже на главни водоводни колектор, Партија 1-Радови према пројекту за топлану „Југ“ – ЈНРм-3/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-JNRm-3-2018-P1.pdf

ЈНУм-15/2018 – Сервисирање горионика, Партија 3 – Сервисирање горионика „Termoelektro“

Сервисирање горионика, Партија 3 – Сервисирање горионика „Termoelektro“ – ЈНУм-15/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-15-2018-P3.pdf

ЈНДм-28/2018 – Набавка и импементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије, Партија 1 - Набавка и имплементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије

Набавка и импементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије, Партија 1 - Набавка и имплементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије – ЈНДм-28/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-28-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-28-2018-P1.pdf

ЈНУм-13/2018 – Сервисирање горионка, Партија 1 – Сервисирање горионика „Weishaupt“

Сервисирање горионка, Партија 1 – Сервисирање горионика „Weishaupt“ – ЈНУм-13/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-13-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign