Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице

Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице – ЈНДм-16/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.13 - Пластичне посуде за отворене системе грејања

ЈНУм-7/2018 – Услуга оверавања и сервисирања мерача утрошка топлотне енергије

Услуга оверавања и сервисирања мерача утрошка топлотне енергије – ЈНУм-7/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.23 – Контрола детектора и система за детекцију гаса, и система за дојаву пожара

 

Појашњење: 2_2_23-pojasnjenje1.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.6 – Средстава за хигијену за апарате „ЛОТУС“

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.38 - Геодетско снимање топловода и других објеката Топлане као и израда КТ планова

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.24 – Контрола и сервисирање апарата за гашење пожара, испитивање хидраната и протока и притиска воде у мрежи, и испитивање хидрантских црева на ХПВ

ЈНРм-2/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина

Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина – ЈНРм-2/2018

ЈНДм-20/2018 – Плочасти измењивачи, Партија 2 – Резервне плоче и заптивачи за плочасте измењиваче

Плочасти измењивачи, Партија 2 – Резервне плоче и заптивачи за плочасте измењиваче – ЈНДм-20/2018

ЈНДм-22/2018 – Технички гасови

Технички гасови – ЈНДм-22/2018Developed by SMDesign