Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-17/2018 – Алати и мерни инструменти, Партија 1 – Алати

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-17/2018 – Алати и мерни инструменти, Партија 1 – Алати

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: друга добра  

44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 24.05.2018. године до 11.00 сати

Јавно отварање: 24.05.2018. године у 11.15 сати

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRoka-jndm-17-2018-P1.pdf

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-17-2018-P1.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-17-2018-P1.pdf

NOVAkd-jndm-17-2018-P1.pdf

 

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jndm-17-2018-P1.pdf

odg2-jndm-17-2018-P1.pdf

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: obv-ZastitaPrava-jndm-17-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign