Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-21/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 1 – Браварски материјал

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-21/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 1 – Браварски материјал

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)  

43132300 - Бургије

44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи

44316400 - Метални производи

44316500 - Лимарски производи

44510000 - Алати

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 23.05.2018. године до 13.00 сати

Јавно отварање: 23.05.2018. године у 13.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-21-2018-P1.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-21-2018-P1.pdf

 Developed by SMDesign