Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-22/2017 – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, Партија 3 – Сијалице

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-22/2017 – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, Партија 3 – Сијалице.

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: друга добра

Тип јавне набавке: обликована по партијама

31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 11.12.2017. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 11.12.2017. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-22-2017-P3.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-22-2017-P3.pdfDeveloped by SMDesign