Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-24/2017 – Хемикалије за кондиционирање воде

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-24/2017 – Хемикалије за кондиционирање воде

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: друга добра

24000000 - Хемијски производи

24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 06.12.2017. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 06.12.2017. године у 12.15 сати

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRoka-jndm-24-2017.pdf

ProdRok2-jndm-24-2017.pdf

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-24-2017.pdf

p-jndm-24-2017.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-24-2017.pdf

NOVAkd-jndm-24-2017.pdf

kd-jndm-24-2017.pdf

NOVAkd2-jndm-24-2017.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jndm-24-2017.pdf

odg2-jndm-24-2017.pdf

odg3-jndm-24-2017.pdf

 

odg11-jndm-24-2017.pdf

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: obv-ZastitaPrava-jndm-24-2017.pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ СА РЕШЕЊЕМ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ: RES-jndm-24-2017.pdfDeveloped by SMDesign