Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-24/2018 – Канцеларијски материјал

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-24/2018 – Канцеларијски материјал

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: друга добра  

30192000 - Канцеларијски материјал

30197000 - Ситна канцеларијска опрема

30199000 - Канцеларијски материјал од хартије и други артикли

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 01.06.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 01.06.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-24-2018.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-24-2018.pdfDeveloped by SMDesign