Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-29/2017 – Аутоматика горионика – П2 – „Saacke“

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-29/2017 – Аутоматика горионика – П2 – „Saacke“

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)

31100000 - Електрични мотори, генератори и трансформатори

42390000 - Делови за горионике за ложишта , пећи или пећнице

44620000 - Радијатори и котлови за централно грејање и делови

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 21.12.2017. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 21.12.2017. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-29-2017-P2.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-29-2017-P2.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:odg1-jndm-29-2017-P2.pdfDeveloped by SMDesign