Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-49/2018 – Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-49/2018 – Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: друга добра

31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 19.10.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 19.10.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-49-2018-P8.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-49-2018-P8.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-49-2018-P8.pdfDeveloped by SMDesign