Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-51/2018 – Хемикалије за кондиционирање воде, П2 – Хемијска роба за процес производње

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-51/2018 – Хемикалије за кондиционирање воде, П2 – Хемијска роба за процес производње

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)

24000000 - Хемијски производи

24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 15.10.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 15.10.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-51-2018-P2.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-51-2018-P2.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-51-2018-P2.pdfDeveloped by SMDesign