Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм – 53/2018 - Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 2 – Алуплекс цеви са заптивним материјалом

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм – 53/2018 - Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 2 – Алуплекс цеви са заптивним материјалом

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: друга добра

44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли

44163000 - Цеви и арматура

44167000 - Различити прибор за цеви

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 13.11.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 13.11.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-53-2018-P2.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-53-2018-P2.pdfDeveloped by SMDesign