Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНРм-12/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 1-Грађевински радови

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНРм-12/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 1-Грађевински радови

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

Предмет: у области енергетике

45232140 - Радови на изградњи мреже градског грејања

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 18.10.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnrm-12-2018-P1.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnrm-12-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign