Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНРм-14/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Партија 3 – Машински радови

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНРм-14/2018Реконструкција топловода за МИН,  Партија 3 – Машински радови

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

Предмет: у области енергетике

Тип јавне набавке: Обликована по партијама

Партија 1- Грађевински радови,

Партија 2-Машински материјал и опрема,

Партија 3- Машински радови

45232000 - Помоћни радови за цевоводе и каблове

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: ProdRoka-jnrm-14-2018-P3.pdf

 

Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 05.11.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnrm-14-2018-P3.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnrm-14-2018-P3.pdf

NOVAkd-jnrm-14-2018-P3.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnrm-14-2018-P3.pdfDeveloped by SMDesign