Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНРм-2/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНРм-2/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

Предмет: опште грађевински радови  

45000000 - Грађевински радови

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 25.05.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 25.05.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnrm-2-2018-P4.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnrm-2-2018-P4.pdfDeveloped by SMDesign