Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНУм-21/2018 – Лекарски преглед, Партија 3 – Периодични здравствени преглед запослених у служби обезбеђења

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНУм-21/2018 – Лекарски преглед, Партија 3 – Периодични здравствени преглед запослених у служби обезбеђења

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: здравствене и социјалне услуге

85100000 - Здравствене услуге

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 6.11.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 6.11.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnum-21-2018-P3.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnum-21-2018-P3.pdf

 Developed by SMDesign