Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНУм-8/2018 – Услуге демонтаже и монтаже измењивача топлоте по подстаницама

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНУм-8/2018 – Услуге демонтаже и монтаже измењивача топлоте по подстаницама

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге одржавања и поправке  

50000000 - Услуге одржавања и поправки

50532000 - Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме

50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Рок за подношење понуда: 04.06.2018. године до 13.00 сати

Јавно отварање: 04.06.2018. године у 13.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnum-8-2018.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnum-8-2018.pdfDeveloped by SMDesign