Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Решење о накнади у привременој обустави

Решење о одређивању јединичне накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања

 

На основу члана 64, Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом ("Службени лист Града Ниша", број 74/2015) и члана 6. Правилника о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања ("Службени лист Града Ниша", број 78/2015),

 

Градско веће Града Ниша, на седници 06.11.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш о одређивању јединичне накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања број 9079/1 од 15.10.2015. године.

II

Решење Градског већа Града Ниша и Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш број 9079/1 од 15.10.2015. године, објавити у "Службеном листу Града Ниш а" .

ГРАДСКО ВЕЂЕ ГРАДА НИШA

Образложење

Решењем Градског већа Града Ниша број 1574-3/2015-03 од 08.10.2015. године ("Службени лист Града Ниша", број 78/2015) утврђен је фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом у износу од 28,26 дин/ш'. Правилником о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања прописано је да јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања представља део цене снабдевања топлотном енергијом за фиксни део у висини од 33%. У складу са наведеним Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" Ниш, Одлуком број 9079/1 од 15.10.2015. године, одредио је јединичну накнаду за одржавање функционалности система даљинског грејања у износу од 9,33 дин/m2.

 

Јединична накнада је основ за одређивање накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања коју плаћа купац након извршене привремене обуставе испоруке топлотне енергије и зависи од обрачунске грејне површине објекта или стамбено/пословне јединице купца.

 

Правни основ за доношење предложеног решења је члан 64. Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом ("Службени лист Града Ниша", број 74/2015) и члан 6. Правилника о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања ("Службени лист Града Ниша", број 78/2015) који прописују да Градско веће даје сагласност на јединичну накнаду за одржавање функционалности система даљинског грејања коју одређује енергетски субјект.

 

На основу наведеног Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдила је нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

 

Решење о одређивању јединичне накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејањаDeveloped by SMDesign