Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

• Наплата топлотне енергије у грејној сезони 2015/2016 у складу са Тарифним системом и даље ће се вршити на један од два могућа начина:

1. Само у периоду испоруке (6 месеци) за све кориснике пословног простора и кориснике на индивидуалном мерењу, рачунајући и индивидуалне објекте – куће. То значи да ће утрошак топлотне енергије, очитан на мерачу, бити фактурисан у целости за мерни период назначен на рачуну, а за сваки месец ван грејне сезоне када нема потрошње неће бити ни варијабилног дела. Фиксни део трошкова и даље ће се фактурисати током свих 12 месеци.

2. Oдложено на 12 месеци, за кориснике у објектима колективног становања који нису у категорији индивидуалног мерења, тако што се укупни новчани трошак за варијабилни део корисника у предходној сезони подели са 6 (односно са бројем месеци грејања у претходној сезони) и помножи са 0,30 – што је заправо 30 % од просечног месечног трошка у динарској вредности и наплаћује се као варијаблини део на рачунима за август и септембар и то су уствари динарске аконтаниције за новембар односно децембар. Рачун за октобар фактурише се у целости 100%. Рачун за новембар се фактурише тако што се динарски износ стварне потрошње умањи за динарски износ из августа. Рачун за децембар се фактурише тако што се динарски износ стварне потрошње умањи за динарски износ из септембра. Рачун за јануар се фактурише тако што се фактурише 60% динарског износа добијеног на основу стварне потрошње у том месецу, а осталих 40% фактурише се на рачуну за мај. Исто важи и за рачуне за фебруар и март. 60% се фактурише у фебруару и марту а осталих 40% у јуну и јулу. Рачун за април фактурише се у целости 100%. На полеђини сваког рачуна корисник може пратити ток фактурисаних и реално утрошених киловат-сати. Такође на плеђини сваког рачуна ће текстуално бити описано шта му је тачно фактурисано у том месецу и на ком рачуну ће бити фактурисан остатак. Фиксни део трошкова и даље ће се фактурисати током свих 12 месеци.

• И даље постоји могућност промене начина плаћања. Ово је могуће урадити најкасније до 20. августа, подношењем захтева од стране корисника. Након овог датума више није могућа промена начина плаћања за предстојећу грејну сезону.

• Очитавање мерача ће бити вршено у периоду од последња 4 дана у претходном месецу до трећег дана текућег месеца.

• Израчунавање јединичних цена убудуће ће се вршити у складу са методологијом коју је донела Влада Републике Србије

• Било која промена статуса корисника могућа је само на крају мерног периода односно на дан очитавања мерача.

• У циљу заштите корисника због слабе енергетске ефикасности у објектима колективног становања који прекомерно троше топлотну енергију уколико месечна специфична потрошња неког корисника прелази 120% просечне месечне вредности за колективно становање, кориснику се наплаћује само количина енергије која одговара 120% месечне потрошње колективног становања, док ће разлику субвенционисати (платити) Град.

• Град ће определити извесна средства за субвенционисање корисника који су социјално угрожени. Додела субвенција извршиће се путем јавног позива који ће бити објављен у средствима јавног информисања.

• Корисник који је остварио право на привремену обуставу неће више плаћати целокупни износ фиксног дела већ само „трошкове за одржавање система у функционалном стању“ који ће износити до трећине фиксног дела рачуна.

• ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ (ПАУШАЛНО) – Уз августовски рачун сваком кориснику биће достављен податак о специфичној потрошњи топлотне енергије коју је остварио у предходној грејној сезони, као и обавештење о специфичној потрошњи која се обрачунава за паушално плаћање. Корисници који желе да услугу плаћају по квадратном метру дужни су да се најкасније до 01. октобра 2015. захтевом обрате Топлани како би остварили то право.

 

 Developed by SMDesign