Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Позив за потписивање Уговора о снабдевању

 

 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш као енергетски субјект и снабдевач топлотном енергијом позива све своје крајње купце који до сада нису закључили Уговор о снабдевању топлотном енергијом да то неодложно учине.

Закључивање Уговора о снабдевању топлотном енергијом је законом прописана обавеза и закључују га крајњи купац топлотне енергије и снабдевач топлотном енергијом у складу са законским одредбама и одредбама Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Ниша“, бр. 74/2015 и 18/2017).

Уговором се дефишу права и обавезе снабдевача топлотном енергијом и крајњег купца, количина топлотне енергије која се испоручује, динамика и квалитет услуге, начин плаћања рачуна, услови за привремену обуставу испоруке топлотне енергије, као и начин поступања у случају евентуалних приговора по рачунима за испоручену топлотну енергију.

Закључивање уговора врши се у просторијама ЈКП „Градска топлана“ Ниш које се налазе на адреси Благоја Паровића бр. 3, радним данима од 07:30 до 15:30 часова.

Уговор се закључује са крајњим купцем топлотне енергије лично, или преко овлашћеног лица за заступање, уз приложену личну карту на увид, односно оверено овлашћење за заступање. Правна лица достављају матични број или ПИБ.

Документација неопходна за закључивање уговора:

            - лична карта на увид, односно матични број или ПИБ за правна лица

- доказ о власништву, односно праву коришћења објекта на који се уговор односи (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о закупу и сл.)

 

Модели уговора:Developed by SMDesign