Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Procedura priključenja na daljinski sistem Gradske toplane Niš


(prema još važećim Pravilima o radu distributivnog sistema iz 2006.god.)

 

online"online" zahtev za priključenje

 

Korak 1 – Uslovi za priključenje za projektovanje i priključenje

Da bi vlasnik objekta, odn. investitor, priključio objekat na distributivnu toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš potrebno je da podnese zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje. Uz zahtev se prilažu kopija plana i posedovni list (za objekte koji se izgrađuju), odn. kopija građevinske dozvole i kopija plana (za objekte koji su već izgrađeni). U slučaju nadgradnje potrebno je dostaviti kopije sudski overenog ugovora između investitora i skupštine stanara o regulisanju međusobnih odnosa i sagasnosti skupštine stanara.

Nakon dobijanja uslova za projektovanje i priključenje pristupa se izradi projektne dokumentacije priključnog toplovoda, toplotne podstanice i unutrašnje grejne instalacije. Projektnu dokumentaciju izrađuje firma koja je registrovana za izradu projekata za ovu vrstu instalacija.

 

Korak 2 – Saglasnost na projektnu dokumentaciju

Nakon izrade projektne dokumentacije, i tehničke kontrole iste od strane ovlaćene firme, vlasnik objekta, odn. investitor, podnosi zahtev Gradskoj toplani za pregled i davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju. Uz zahtev se prilažu 2 (dva) primerka projektne dokumentacije i izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli. Na osnovu podnetog zahteva, Gradska toplana proverava usklađenost urađene projektne dokumentacije sa izdatim uslovima, nakon čega se izdaje saglasnost.

Sa dobijenom saglasnošću izdatom od strane Gradske toplane vlasnik objekta, odn. investitor, sa Direkcijom za izgradnju grada Niša sklapa ugovor o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta na ime gradske toplifikacije.

 

Korak 3 – Termoenergetska saglasnost

Kada vlasnik objekta, odn. investitor, reguliše svoje obaveze u vezi naknade za uređenje građevinskog zemljišta na ime gradske toplifikacije, podnosi zahtev Gradskoj toplani za izdavanje termoenergetske saglasnosti. Uz zahtev prilaže kopiju saglasnosti na projekat, kopiju ugovora sa Direkcijom u vezi naknade za uređenje građevinskog zemljišta na ime gradske toplifikacije i kopiju dokaza da je regulisao obaveze prema ugovoru. Na osnovu podnetog zahteva, Gradska toplana izdaje termoenergetsku saglasnost.

 

Korak 4 – Obaveštenje o početku radova

Nakon dobijanja termoenergetske saglasnosti vlasnik objekta, odn. investitor, podnosi obaveštenje o početku radova na izradi priključnog toplovoda, toplotne podstanice i unutrašnje grejne instalacije. Obaveštenje o početku radova se podnosi najmanje 8 (osam) dana pre početka radova. Uz obaveštenje se prilaže kopija termoenergetske saglasnosti, rešenje o imenovanju nadzornog organa od strane investitora, ugovor sa izvođačem radova i rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova. Radove na ugradnji instalacije grejanja može da izvodi samo firma koja je registrovana za ovu vrstu radova.

Na osnovu podnetog obaveštenja o početku radova, Gradska toplana rešenjem imenuje stručno lice za praćenje radova na izgradnji priključnog toplovoda i toplotne podstanice. Sručno lice prati da li se radovi izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom na koju je Gradska toplana izdala sagalsnost.

 

Korak 5 – Priključenje objekta i puštnje grejanja

Nakon završetka radova na izgradnji priključnog toplovoda, toplotne podstanice i unutrašnje grejne instalacije i obavljenih ispitivanja instalacije na hladni vodeni pritisak, o čemu su sačinjeni zapisnici, pristupa se priključenju objekta na distributivnu toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš. Izradu priključka na postojeću distributivnu mrežu izvodi isključivo Gradska toplana. Nakon izrade priključka na distributivnu mrežu pušta se grejanje u objekat, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju invetitor, izvođač radova i stručno lice ispred Gradske toplane.

Ukoliko se radi o objektu kolektivnog stanovanja, pre puštanja grejanja, vlasnik objekta, odn. investitor, je dužan da podnese zahtev Gradskoj toplani za sklapanje ugovora o probnom grejanju. Uz zahtev za sklapanje ugovora se prilažu kopija rešenja za stručno lice, zapisnik o ispitivanju unutrašnje grejne instalacije i zapisnik o ispitivanju na hladni vodeni pritisak, spisak vlasnika (sa ličnim podacima) sa površinama stambenog ili poslovnog prostora overen od strane vlasnika objekta, odn. investitor, i kopije kupoprodajnih ugovora i zapisnika o primopredaji za sve stambene ili poslovne prostore koje nisu vlasništvo vlasnika objekta, odn. investitor.

Na osnovu podnetog zahteva, Gradska toplana potpisuje ugovor o probnom grejanju sa vlasnikom objekta, odn. investitorom.

 

Korak 6 – Tehnički prijem objekta

Posle puštanja grejanja u objekat, vlasnik objekta, odn. investitor, podnosi zahtev za tehnički prijem objekta. Uz zahtev za tehnički prijem se prilažu kopije zapisnika svih ispitivanja, potvrde o baždarenju i atestna dokumentacija za ugrađenu opremu i materijal. Na osnovu podnetog zahteva, Gradska toplana forimira komisiju za tehnički prijem objekta, koja prima objekat i uvodi ga u evidenciju objekata koji su priključeni na distributivnu toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš.

 

online"online" zahtev za priključenjeDeveloped by SMDesign