Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Решење о паушалном плаћању

Решење о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима с,Службени гласник РС", број 88/2011), Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Службени гласник РС", број 63/2015), члана 27. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша", БРОЈ 32/2007-пречишћен текст, 40/2007,11/2009,66/2010 и 5/2014- друга Одлука), члана 28. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст) и члана 48. Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом ("Службени лист Града Ниша", број 74/2015),

 

Градско веће Града Ниша, на седници 06.11.2015. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

Не даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ниш број 8031/3 од 16.09.2015. године, о утврђивању цене топлотне енергије према јединици грејне површине у износу од 1107,46 дин/m2 на годишњем нивоу.

 

Утврђује се цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора у износу од 1058,02 дин/ m2 на годишњем нивоу, за све купце топлотне енергије - кориснике стамбеног простора у објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи.

 

Обрачун цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора вршиће се фактурисањем у 12 једнаких месечних рата у износу од 88,17 дин/m2 месечно, на писани захтев корисника стамбеног простора у објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи.

 

Разлика између предложене и утврђене цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора надокнадиће се реализацијом планираних уштеда у фиксним трошковима ЈКП "Градска топлана" Ниш кроз спровођење Плана рационализације пословања ЈКП "Градска гоплана" Ниш донетог Одлуком Надзорног одбора број 1046/1 од 05.02.2015. године.

II

 

Ово решење примењује се за грејну сезону 2015/2016.

 

III

 

Решење Градског већа Града Ниша, објавити у "Службеном листу Града Ниша".

 

 

Решење о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора

 Developed by SMDesign