Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дане 31.03.2020. – 01.04.2020.        Престанак непрекидног режима рада        Нови режим рада због најављених нижих температура       
close
search

Јавно комунално предузеће „ Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, дана 29.06.2020. год. расписује

 

ОГЛАС

о спровођењу поступка издавања у закуп резервоара за течна горива

нафтног порекла путем јавног надметања

 

 

Ближи опис предмета закупа:

Надземни резервоар за течна горива нафтног порекла, изграђени на КП 173/1 К.О. Ниш – Ћеле кула, а који се налази на локацији топлане „Криви вир“, у Нишу, у ул. Благоја Паровића бр. 3, и то резервоар за складиштење мазута или лож уља, запремине 5000 m3.

Резервоар за течна горива нафтног порекла издаје се у закуп у виђеном стању, без права понуђача на накнаде приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика предмета закупа.

 

Период издавања у закуп: 

Период издавања наведеног резервоара за течна горива нафтног порекла је 2 (две) године од дана закључивања уговора, са могућношћу продужења.

Резервоар који се даје у закуп не може се давати у подзакуп.

 

Почетна цена закупа:

Почетна цена месечног закупа за резервоар запремине 5000 m3 износи 110.000,00 динара без ПДВ-а, односно 132.000,00 са ПДВ-ом.

У почетну цену месечног закупа нису укључени манипулативни трошкови који укључују трошкове ускладиштења и искладиштења робе, који износе 0,50 дин/kg.

 

Рокови плаћања:

Закупнина за текући месец плаћа се до последњег дана у том месецу.

 

Депозит:

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица која пре почетка поступка јавног надметања изврше уплату депозита у износу од 220.000,00 динара.

Уплата депозита се врши на текући рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 160-7356-27 код „Banca Intesa“ ад Београд, са назнаком запремине резервоара на који се депозит односи.

Учесници у јавном надметању који не буду изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај положеног депозита, у року у 15 дана од дана одржавања јавног надметања. Повраћај положеног депозита биће извршен на текући рачун који је понуђач навео у својој пријави.

Учесник у јавном надметању који буде изабран за најповољнијег понуђача нема право на повраћај депозита, већ ће износ положеног депозита бити урачунат у утврђену цену закупнине.

Уколико учесник у јавном надметању који буде изабран за наповољнијег понуђача из било ког разлога не закључи уговор о закупу у остављеном року, а посебно уколико се утврди да му је рачун у блокади, сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.

О извршеној уплати депозита учесници у јавном надметању су у обавези да приликом регистрације приложе као доказ оригинал или оверени примерак налога о уплати.

 

Лицитациони корак

Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 11.000,00 динара.

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача

За наповољнијег понуђача биће изабран онај учесник у јавном надметању који, уз испуњење и других услова из овог огласа, понуди највишу цену месечног закупа.

 

Начин коришћења предмета закупа:

Закупац има право да користи резервоар за складиштење течних горива нафтног порекла у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 - испр., 50/2018, 101/2018 и 93/2019).

Закупац има право да врши утакање течних горива нафтног порекла у било које доба године, док се истакање може вршити искључиво у току трајање грејне сезоне, чије трајање је дефинисано одредбама Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Ниша“, бр. 39/2017).

Закупац се обавезује да сноси трошкови изазване редовном употребом закупа као и трошкове ситних поправки, док трошкови осигурања предмета закупа падају на терет Закуподавца.

Закуподавац задржава право једностраног раскида уговора у било ком моменту, имајући у виду природу делатности коју обавља, а нарочито у случају настанка поремећаја на тржишту енергената и преласка на алтернативно гориво, у ком случају је Закупац у обавези да предмет закупа стави на располагање Закуподавцу у стању у коме га је преузео, у року не дужем од 48 сати.

 

Рок за закључивање уговора о закупу са изабраним понуђачем и примопредаја

Уговор о закупу са најповољнијим понуђачем се закључује у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.

На дан потписивања уговора, закуподавац и закупац извршиће примопредају резервоара, о чему ће сачинити записник.

 

Право учешћа:

Право учешћа има свако правно или физичко лице које поднесе пријаву за учешће у поступку јавног надметања, са пратећом документацијом која је предвиђена овим огласом.

Уколико се пре почетка јавног надметања утврди да су рачуни подносиоца пријаве у блокади, без обзира на трајање блокаде, подносилац пријаве губи право да учествује у поступку јавног надметања и уплаћени депозит ће му бити враћен.

 

Време и место одржавања јавног надметања:

Јавно надметање одржаће се: а) друго јавно надметање дана 06.07.2020. године; б) треће јавно надметање дана 13.07.2020.године у пословној сали ЈКП „Градска топлана“ Ниш на адреси Благоја Паровића бр. 3, са почетком у 12:00 часова.

 

Пријава за учешће у поступку јавног надметања:

Пријава за учешће у поступку јавног надметања треба да садржи следеће податке и доказе:

- за физичка лица: име и презиме подносиоца, адреса пребивалишта, контакт телефон, копија личне карте, број текућег рачуна, назнаку запремине резервоара на коју се пријава односи, доказ о уплати депозита;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, копија личне карте, назив радње, матични број радње, ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а), број текућег рачуна, извод из регистра привредних субјеката односно потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана), назнаку запремине резервоара на коју се пријава односи, доказ о уплати депозита;

- за правна лица: назив и седиште правног лица, матични број, ПИБ, број текућег рачуна, извод из регистра о уписаним подацима правног лица (не старији од 30 дана), пуномоћје за заступање уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник и копија личне карте пуномоћника, назнаку запремине резервоара на коју се пријава односи, доказ о уплати депозита.  

Пријава за учешће у поступку јавног надметања се подноси за друго јавно надметање до 06.07.2020. године, односно за треће јавно надметање до 13.07.2020.године,  до 11:00 часова и то поштом, слањем на адресу ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш или се може предати лично у просторијама ЈКП „Градска топлана“ Ниш на наведеној адреси.

Пријава се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком „не отварати – пријава за јавно надметање“, са назнаком огласа на који се пријава односи и са основним подацима о подносиоцу.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно уколико је поднета супротно начину из огласа.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

 

Регистрација учесника јавног надметања:

На дан одржавања јавног надметања 06.07.2020.године, односно 13.07.2020.године, у периоду од 11:00 до 11:45 часова вршиће се регистрација учесника, при чему су учесници дужни да доставе:

- за физичка лица: попуњен регистрациони лист (добија се на лицу места), копија личне карте

- за предузетнике: попуњен регистрациони лист (добија се на лицу места), копија личне карте, извод из регистра, уколико у надметању учествује пуномоћник посебно пуномоћје за учешће у поступку и копија личне карте

- за правна лица: попуњен регистрациони лист (добија се на лицу места), уколико у надметању учествује законски заступник извод из регистра и копија личне карте законског заступника, уколико у надметању учествује пуномоћник посебно пуномоћје за учешће у поступку и копија личне карте пуномоћника.

Уколико подносилац пријаве не приступи регистрацији у остављеном року сматраће се да је одустао од пријаве. Уколико подносилац пријаве не буде доказао свој идентитет или нема уредно пуномоћје, неће се дозволити његова регистрација и губи право на учешће у поступку јавног надметања.

Јавно надметање ће се одржати и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће, уколико се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и уколико прихвати почетну цену закупа.

 

Датум и време разгледања предмета закупа:

Заинтересована лица могу разгледати резервоаре који су предмет закупа и то почев од дана објављивања овог огласа до 05.07.2020. године, односно до 12.07.2020.године, сваког радног дана,  у времену од 10:00 до 14:00 часова, уз претходну најаву, најмање дан унапред.

 

Особа за контакт:

Особа за контакт: Зоран Пекас, председник Комисије, контакт телефон 064/833-05-19, e-mail zoran.pekas@nitoplana.rs.

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ можете преузети и овде.

 

item

din.