Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ПРОДАЈA ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА- ЛИЦИТАЦИЈЕ

Додатни услови које понуђач мора да испуни да би учествовао у поступку јавног надметања –лицитације за продају термотехничке опреме ЈКП“градска топлана“НишDeveloped by SMDesign