Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша       
close
search

Органи предузећа

 

 

ЈКП Градска топлана Ниш као јавно предузеће које обавља комуналну делатност у Граду Нишу усагласила је организацију са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), према коме су органи јавног предузећа са једнодомним управљањем надзорни одбор и директор.

 

Надзорни одбор има три члана: председника и чланове Надзорног одбора. Њих именује и разрешава Скупштина Града. Једног члана Надзорног одбора бирају запослени. Чланови Надзорног одбора се бирају на четири године.

Надзорни одбор утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији, доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача, надзире рад директора, врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа, и врши све остале послове у складу са Законом о јавним предузећима.

 

Директор ЈКП Градске топлане изабран је на основу спроведеног јавног конкурса. Он  води пословање Предузећа, педставља и заступа Предузеће, одговара за законистост рада Предузећа и друго у складу са Законом о јавним предузећима. Директора именује и разрешава Скупштина Града Ниша. Директор Предузећа се именује на четири године.


Надзорни одбор

 


Менаџмент

 

ДИРЕКТОР

 • Дарко Пејчић

  Технички директор

 • Драгиша Николић

  Помоћник директора за развој, пројектовање и контролу

 • Снежана Марковић

  Помоћник директора за правне и опште послове

 • Данијела Кнежевић

  Помоћник директора за економске послове

item

din.