Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-17/2018 – Алати и мерни инструменти, Партија 1 – Алати

Алати и мерни инструменти, Партија 1 – Алати – ЈНДм-17/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jndm-17-2018-P1.pdf

odg2-jndm-17-2018-P1.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRoka-jndm-17-2018-P1.pdf

НОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: NOVAkd-jndm-17-2018-P1.pdf

Последњи пут измењено: 18. 05. 2018. године

ЈНДм-19/2018 - Партија 2 – Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије

Партија 2 – Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије - ЈНДм-19/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jndm-19-2018-P2.pdf

odg2-jndm-19-2018-P2.pdf

Последњи пут измењено 17. 05. 2018. године

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.9 - Набавка основног садржаја за прву помоћ

ЈНДм-21/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 1 – Браварски материјал

Браварски и пратећи материјал, Партија 1 – Браварски материјал – ЈНДм-21/2018

ЈНДм-18/2018 – Плочасти измењивачи, Партија 1 – Плочасти измењивачи.

Плочасти измењивачи, Партија 1 – Плочасти измењивачи. – ЈНДм-18/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.36 - Израда пројектне документације усаглашене са важећим прописима

ЈНДм-15/2018 – Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, Партија 2 –Гуме за аутомобиле

Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, Партија 2 –Гуме за аутомобиле – ЈНДм-15/2018

ЈНДм – 13/2018 – Уље, боје и хемикалије, Партија 3 – Заштитне боје и лакови

Уље, боје и хемикалије, Партија 3 – Заштитне боје и лакови – ЈНДм – 13/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-13-2018-P3.pdf

ЈНУм-4/2018 – Лиценцирање софтвера, Партија 2 – Лиценцирање „AutoCAD“софтвера

Лиценцирање софтвера, Партија 2 – Лиценцирање „AutoCAD“софтвера – ЈНУм-4/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-4-2018-P2.pdf

ЈНДм-10/2018 – Електроматеријал, Партија 1 – Склопке и биметали

Електроматеријал, Партија 1 – Склопке и биметали – ЈНДм-10/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-10-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign