Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


 •  

  JKP Gradska toplana Niš nabavku dobara, usluga i radova vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata Ministarstva finansija RS.

   

  INFORMACIJA PONUĐAČIMA

   

      Ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta JKP“Gradska toplana“ Niš (u daljem tekstu:Naručilac) , u obavezi su da pisanim putem obaveste Naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke na faks 018/530-413 ili mejlom nitop@nitoplana.rs.

      Na taj način će ući u evidenciju Naručioca, kao potencijalni ponuđač i naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja putem elektronske pošte, faksom ili putem pošte na adresu koju je ponuđač naveo u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije, sve izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije, u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012).

     Ponuđači koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju sa sajta i o tome pisanim putem obavestili Naručioca mogu, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude u skladu sa napred navedenom članom zakona. 

     Izmene, dopune i pojašnjenja konkursne dokumentacije biće postavljena na sajtu Toplane istog dana kada budu prosleđene svim evidentiranim ponuđačima.

     U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, «Službeni glasnik RS», br. 68/2015, objavljujemo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke, uz napomenu da će novi prečišćeni tekst biti objavljen odmah nakon usklađivanja sa podzakonskim aktima, koji su stupili na snagu 11.10.2015.godine.

  Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde.

  Izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti оvdе.

  Drugu izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde
Javne nabavke u toku

JNDm-58/2018 – Elektromaterijal (po partijama)

Elektromaterijal (po partijama) – JNDm-58/2018

JNDm-60/2018 – Nabavka računarske opreme, P1 – Nabavka servera

Nabavka računarske opreme, P1 – Nabavka servera – JNDm-60/2018

JNDm-59/2018 – Automatika gorionika – rezervni delovi-Partija 1 – „Weishaupt"

Automatika gorionika – rezervni delovi-Partija 1 – „Weishaupt“ – JNDm-59/2018

NABAVKA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENјUJE

2.2.13 – Izdavanje ekspertizne ocene od strane medicine rada

JNDm-57/2018 - Alati i merni instrumenti, Partija 4 - Merno kontrolni instrumenti

Alati i merni instrumenti, Partija 4 - Merno kontrolni instrumenti - JNDm-57/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-57-2018-P4.pdf

 

JNDm – 55/2018 - Akumulatori, gume i rezervni delovi za vozila, P3 - Rezervni delovi za vozila

Akumulatori, gume i rezervni delovi za vozila, P3 - Rezervni delovi za vozila  - JNDm – 55/2018

 

Оdluka o zaključenju okvirnog sporazuma: odl-jndm-55-2018-P3.pdf

JNUm-22/2018 – Servisiranje gorionika – ponovlјeni postupak

Servisiranje gorionika  – ponovlјeni postupak – JNUm-22/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnum-22-2018-P4_P5.pdf

JNDm-56/2018-ELEKTROMATERIJAL, Partija 4 – Električni grejači

ELEKTROMATERIJAL, Partija 4 – Električni grejači - JNDm-56/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnum-56-2018-P4.pdf

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru: obv-lndm-56-2018-P4.pdf

JNDm – 53/2018 - Čelične cevi, prirubnice i lukovi, Partija 2 – Alupleks cevi sa zaptivnim materijalom

Čelične cevi, prirubnice i lukovi, Partija 2 – Alupleks cevi sa zaptivnim materijalom - JNDm – 53/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-53-2018-P2.pdf

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru: obv-jndm-53-2018-P2.pdf

JNRm-14/2018 – Rekonstrukcija toplovoda za MIN, Partija 3 – Mašinski radovi

Rekonstrukcija toplovoda za MIN,  Partija 3 – Mašinski radovi – JNRm-14/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnrm-14-2018-P3.pdf

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru: obv-JNRm-14-2018-P3.pdfDeveloped by SMDesign