Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


 •  

  JKP Gradska toplana Niš nabavku dobara, usluga i radova vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata Ministarstva finansija RS.

   

  INFORMACIJA PONUĐAČIMA

   

      Ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta JKP“Gradska toplana“ Niš (u daljem tekstu:Naručilac) , u obavezi su da pisanim putem obaveste Naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke na faks 018/530-413 ili mejlom nitop@nitoplana.rs.

      Na taj način će ući u evidenciju Naručioca, kao potencijalni ponuđač i naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja putem elektronske pošte, faksom ili putem pošte na adresu koju je ponuđač naveo u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije, sve izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije, u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012).

     Ponuđači koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju sa sajta i o tome pisanim putem obavestili Naručioca mogu, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude u skladu sa napred navedenom članom zakona. 

     Izmene, dopune i pojašnjenja konkursne dokumentacije biće postavljena na sajtu Toplane istog dana kada budu prosleđene svim evidentiranim ponuđačima.

     U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, «Službeni glasnik RS», br. 68/2015, objavljujemo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke, uz napomenu da će novi prečišćeni tekst biti objavljen odmah nakon usklađivanja sa podzakonskim aktima, koji su stupili na snagu 11.10.2015.godine.

  Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde.

  Izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti оvdе.
Javne nabavke u toku

NABAVKA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENјUJE

2.2.43 – Remont gasne rampe instalisane u kotlarnici "Somborska"

NABAVKA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENјUJE

2.2.45 – Аutomatizacija snabdevanja sistema za HPV bunarskom i gradskom vodom u toplani "Krivi vir"

JNUm-5/2018 – Postupanje sa otpadom, Partija 1 – Odvoz otpadnog izolacionog materijala

Postupanje sa otpadom, Partija 1 – Odvoz otpadnog izolacionog materijala – JNUm-5/2018


Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju: odg1-jnum-5-2018.pdf

Poslednji put izmenjeno 13.04.2018.

JNDm-7/2018 – Bravarski i prateći materijal, Partija 2 – Elektrode za zavarivanje

Bravarski i prateći materijal, Partija 2 – Elektrode za zavarivanje – JNDm-7/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-7-2018-P2.pdf

JNDm-8/2018 – Bravarski i prateći materijal, Partija 3 – Brusni materijal

Bravarski i prateći materijal, Partija 3 – Brusni materijal – JNDm-8/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: kd-jndm-8-2018-P3.pdf

 

JNDm-4/2018 – OPREMA ZA ZAPOSLENE, P3 – Uniforma za službu obezbeđenja

OPREMA ZA ZAPOSLENE, P3 – Uniforma za službu obezbeđenja – JNDm-4/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-4-2018-P3.pdf

JNDm-6/2018 – Industrijska so

Industrijska so – JNDm-6/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-6-2018.pdf

JNDm-3/2018 – Cirkulacione pumpe

Cirkulacione pumpe JNDm-3/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-3-2018.pdf

JNRm-1/2018 – Građevinsko zanatski radovi, Partija 3 – Građevinsko zanatski radovi u objektima korisnika

Građevinsko zanatski radovi, Partija 3 – Građevinsko zanatski radovi u objektima korisnika – JNRm-1/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnrm-1-2018-P3.pdf

JNDm-5/2018 – Građevinski materijal, Partija 1-Građevinski materijal

Građevinski materijal, Partija 1-Građevinski materijal – JNDm-5/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-5-2018-P1.pdf

 Developed by SMDesign