Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


 •  

  JKP Gradska toplana Niš nabavku dobara, usluga i radova vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata Ministarstva finansija RS.

   

  INFORMACIJA PONUĐAČIMA

   

      Ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta JKP“Gradska toplana“ Niš (u daljem tekstu:Naručilac) , u obavezi su da pisanim putem obaveste Naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke na faks 018/530-413 ili mejlom nitop@nitoplana.rs.

      Na taj način će ući u evidenciju Naručioca, kao potencijalni ponuđač i naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja putem elektronske pošte, faksom ili putem pošte na adresu koju je ponuđač naveo u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije, sve izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije, u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012).

     Ponuđači koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju sa sajta i o tome pisanim putem obavestili Naručioca mogu, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude u skladu sa napred navedenom članom zakona. 

     Izmene, dopune i pojašnjenja konkursne dokumentacije biće postavljena na sajtu Toplane istog dana kada budu prosleđene svim evidentiranim ponuđačima.

     U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, «Službeni glasnik RS», br. 68/2015, objavljujemo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke, uz napomenu da će novi prečišćeni tekst biti objavljen odmah nakon usklađivanja sa podzakonskim aktima, koji su stupili na snagu 11.10.2015.godine.

  Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde.

  Izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti оvdе.

  Drugu izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde
Javne nabavke u toku

JNDm-23/2018 – Ulјe, boje i hemikalije, Partija 2 – Koroklin

Ulјe, boje i hemikalije, Partija 2 – Koroklin – JNDm-23/2018

NABAVKA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENјUJE

2.2.15 – Ispitivanje zaštitne opreme za trafo stanice

JNUm-16/2018 – Usluge osiguranja

Usluge osiguranja – JNUm-16/2018

 

JNDm -31/2018 – Nameštaj i inventar

Nameštaj i inventar – JNDm -31/2018

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju: odg1-jndm-31-2018-P1.pdf

Poslednji put izmenjeno 09. 07. 2018. godine
 

JNUm-17/2018 – Nadogradnja sistema za dalјinski nadzor i upravlјanje toplotnim podstanicama

Nadogradnja sistema za dalјinski nadzor i upravlјanje toplotnim podstanicama – JNUm-17/2018

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju: odg1-jnum-17-2018-P1.pdf

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava: ProdRoka-jnum-17-2018-P1.pdf

NOVA IZMENjENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA: NOVAkd-jnum-17-2018-P1.pdf

Poslednji put izmenjeno 06. 07. 2018. godine

JNDm-30/2018 - Predizolovane cevi, ventili i prateći elementi

Predizolovane cevi, ventili i prateći elementi - JNDm-30/2018

 

Оdluka o obustavi postupka javne nabavke: odlOB-jndm-30-2018.pdf

Оbaveštenje o obustavi postupka javne nabavke: obvOB-jndm-30-2018.pdf

JNRm-3/2018 – Rekonstrukcija priklјučka vodovodne mreže na glavni vodovodni kolektor, Partija 1-Radovi prema projektu za toplanu „Jug“

Rekonstrukcija priklјučka vodovodne mreže na glavni vodovodni kolektor, Partija 1-Radovi prema projektu za toplanu „Jug“ – JNRm-3/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-JNRm-3-2018-P1.pdf

JNUm-15/2018 – Servisiranje gorionika, Partija 3 – Servisiranje gorionika "Termoelektro"

Servisiranje gorionika, Partija 3 – Servisiranje gorionika „Termoelektro“ – JNUm-15/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnum-15-2018-P3.pdf

JNDm-28/2018 – Nabavka i impementacija sistema za merenje vrednosti proizvedene količine toplotne energije, Partija 1 - Nabavka i implementacija sistema za merenje vrednosti proizvedene količine toplotne energije

Nabavka i impementacija sistema za merenje vrednosti proizvedene količine toplotne energije, Partija 1 - Nabavka i implementacija sistema za merenje vrednosti proizvedene količine toplotne energije – JNDm-28/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-28-2018-P1.pdf

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru: obv-jndm-28-2018-P1.pdf


 

 

JNUm-13/2018 – Servisiranje gorionka, Partija 1 – Servisiranje gorionika „Weishaupt“

Servisiranje gorionka, Partija 1 – Servisiranje gorionika „Weishaupt“ – JNUm-13/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnum-13-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign