Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


 •  

  JKP Gradska toplana Niš nabavku dobara, usluga i radova vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata Ministarstva finansija RS.

   

  INFORMACIJA PONUĐAČIMA

   

      Ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta JKP“Gradska toplana“ Niš (u daljem tekstu:Naručilac) , u obavezi su da pisanim putem obaveste Naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke na faks 018/530-413 ili mejlom nitop@nitoplana.rs.

      Na taj način će ući u evidenciju Naručioca, kao potencijalni ponuđač i naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja putem elektronske pošte, faksom ili putem pošte na adresu koju je ponuđač naveo u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije, sve izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije, u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012).

     Ponuđači koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju sa sajta i o tome pisanim putem obavestili Naručioca mogu, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude u skladu sa napred navedenom članom zakona. 

     Izmene, dopune i pojašnjenja konkursne dokumentacije biće postavljena na sajtu Toplane istog dana kada budu prosleđene svim evidentiranim ponuđačima.

     U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, «Službeni glasnik RS», br. 68/2015, objavljujemo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke, uz napomenu da će novi prečišćeni tekst biti objavljen odmah nakon usklađivanja sa podzakonskim aktima, koji su stupili na snagu 11.10.2015.godine.

  Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde.

  Izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti оvdе.

  Drugu izmenu plana javnih nabavki za 2018. godinu možete videti ovde
Javne nabavke u toku

JNDm-54/2018 - Oprema za zaposlene

Oprema za zaposlene - JNDm-54/2018

JNRm-13/2018 – Rekonstrukcija toplovoda za MIN, Minova ambulanta-Upravna zgrada- DN80 i MIN-škola- DN80, Partija 2-Mašinski materijal i oprema

Rekonstrukcija toplovoda za MIN, Minova ambulanta-Upravna zgrada- DN80 i MIN-škola- DN80, Partija 2-Mašinski materijal i oprema – JNRm-13/2018

 

JNUm-20/2018 – Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh sa konsultantskim uslugama

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh sa konsultantskim uslugama – JNUm-20/2018

 

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju: odg1-jnum-20-2018.pdf

JNDm-49/2018 – Elektromaterijal, Partija 8 – PLC oprema i I/O kartice

Elektromaterijal, Partija 8 – PLC oprema i I/O kartice – JNDm-49/2018

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju: odg1-jndm-49-2018-P8.pdf

JNRm-12/2018 – Rekonstrukcija toplovoda za MIN, Minova ambulanta-Upravna zgrada- DN80 i MIN-škola- DN80, Partija 1-Građevinski radovi

Rekonstrukcija toplovoda za MIN, Minova ambulanta-Upravna zgrada- DN80 i MIN-škola- DN80, Partija 1-Građevinski radovi – JNRm-12/2018

JNDm-48/2018 - Frekventni regulator

Frekventni regulator - JNDm-48/2018

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju: odg1-jndm-48-2018.pdf

JNDm-51/2018 – Hemikalije za kondicioniranje vode, P2 – Hemijska roba za proces proizvodnje

Hemikalije za kondicioniranje vode, P2 – Hemijska roba za proces proizvodnje – JNDm-51/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jndm-51-2018-P2.pdf

NABAVKA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENјUJE

KRATKOROČNI I OVERDRAFT KREDIT

 

pitanja i odgovori 1

pitanja i odgovori 2

pitanja i odgovori 3

pitanja i odgovori 4

pitanja i odgovori 5

JNRm-10/2018 – Građevinsko zanatski radovi, Partija 1 – Građevinsko zanatski radovi u objektima Toplane

Građevinsko zanatski radovi, Partija 1 – Građevinsko zanatski radovi u objektima Toplane – JNRm-10/2018


 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnrm-10-2018-P1.pdf

JNRm-11/2018-Radovi na sanaciji dimnjaka na osnovu izveštaja, Partija 3 – Sanacija čeličnih dimnjaka na osnovu izveštaja

Radovi na sanaciji dimnjaka na osnovu izveštaja, Partija 3 – Sanacija čeličnih dimnjaka na osnovu izveštaja - JNRm-11/2018

 

Оdluka o dodeli ugovora: odl-jnrm-11-2018-P3.pdfDeveloped by SMDesign