Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


 •  

  JKP Gradska toplana Niš nabavku dobara, usluga i radova vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata Ministarstva finansija RS.

   

  INFORMACIJA PONUĐAČIMA

   

      Ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta JKP“Gradska toplana“ Niš (u daljem tekstu:Naručilac) , u obavezi su da pisanim putem obaveste Naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke na faks 018/530-413 ili mejlom nitop@nitoplana.rs.

      Na taj način će ući u evidenciju Naručioca, kao potencijalni ponuđač i naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja putem elektronske pošte, faksom ili putem pošte na adresu koju je ponuđač naveo u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije, sve izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije, u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012).

     Ponuđači koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju sa sajta i o tome pisanim putem obavestili Naručioca mogu, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude u skladu sa napred navedenom članom zakona. 

     Izmene, dopune i pojašnjenja konkursne dokumentacije biće postavljena na sajtu Toplane istog dana kada budu prosleđene svim evidentiranim ponuđačima.

     U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, «Službeni glasnik RS», br. 68/2015, objavljujemo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke, uz napomenu da će novi prečišćeni tekst biti objavljen odmah nakon usklađivanja sa podzakonskim aktima, koji su stupili na snagu 11.10.2015.godine.

  Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete videti ovde.

  Izmenjeni plan nabavki za 2017. godinu možete videti ovde.Javne nabavke u toku

JNDm-22/2017 – ELEKTROMATERIJAL, Partija 3 – Sijalice

ELEKTROMATERIJAL, Partija 3 – Sijalice. – JNDm-22/2017

 

Оdluka o obustavi posupka javne nabavke: odlOB-jndm-22-2017-P3.pdf

Оbaveštenje o obustavi postupka javne nabavke: obvOB-jndm-22-2017-P3.pdf

JNDm-24/2017 – Hemikalije za kondicioniranje vode

Hemikalije za kondicioniranje vode – JNDm-24/2017

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju:

odg1-jndm-24-2017.pdf

odg2-jndm-24-2017.pdf

odg3-jndm-24-2017.pdf

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava: ProdRoka-jndm-24-2017.pdf

NOVA KONKURSNA DOKUMENTACIJA: NOVAkd-jndm-24-2017.pdf


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA: obv-ZastitaPrava-jndm-24-2017.pdf

 


Poslednji put izmenjeno 01.12.2017.

 


Developed by SMDesign