Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-54/2018 - Опрема за запослене

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-54/2018 - Опрема за запослене

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: радна и заштитна одећа и опрема

Тип јавне набавке: Обликована по партијама

Партија 1-Лична заштитна опрема

Партија 2 –Колективна заштитна средства – поновљени поступак

18000000 - Одећа, обућа, пртљаг и прибор

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 26.10.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 26.10.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-54-2018.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Партија 1: kd-jndm-54-2018-P1.pdf

Партија 2: kd-jndm-54-2018-P2.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-54-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign