Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНРм-10/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови у објектима Топлане

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНРм-10/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови у објектима Топлане

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

Предмет: опште грађевински радови

45000000 - Грађевински радови

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 16.10.2018. године до 12.00 сати

Јавно отварање: 16.10.2018. године у 12.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnrm-10-2018-P1.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnrm-10-2018-P1.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnrm-10-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign