Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНУм-20/2018 – Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНУм-20/2018 – Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге одржавања и поправке

90731000 - Услуге у вези са загађењем ваздуха

90731400 - Услуге мониторинга или мерење загађења ваздуха

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године до 11.00 сати

Јавно отварање: 18.10.2018. године у 11.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jnum-20-2018.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jnum-20-2018.pdf

 

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnum-20-2018.pdfDeveloped by SMDesign