Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића        Радови у улици Љубе Ненеадовића       
close
search

Јавно комунално предузеће „ Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, дана 13.2.2023. год. расписује

 

 

 

ОГЛАС

о спровођењу поступка издавања у закуп резервоара за течна горива

нафтног порекла путем прикупљања писаних понуда

 

 

 

Ближи опис предмета закупа:

Надземни резервоар за течна горива нафтног порекла, изграђен на КП бр. 5407- КО Бубањ и , а који се налази на локацији топлане „Југ“, у Нишу, ул. Бранка Радичевића бр. 30, и то резервоар за складиштење мазута или лож уља, запремине 1000 m3.

Резервоар за течна горива нафтног порекла издаје се у закуп у виђеном стању, без права понуђача на накнаде приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика предмета закупа.

Резервоар у тренутку објављивања овог огласа може бити загреван искључиво путем електричних грејача, док грејачи повезани на систем централног грејања нису у функцији.

 

Период издавања у закуп: 

Период издавања наведеног резервоара за течна горива нафтног порекла је 2 (две) године од дана закључивања уговора, са могућношћу продужења.

Резервоар који се даје у закуп не може се давати у подзакуп.

 

Почетна цена закупа:

Почетна цена месечног закупа за резервоар запремине 1000 m3 износи 27.500,00 динара без ПДВ-а, односно 33.000,00 динара са ПДВ-ом.

У почетну цену месечног закупа нису укључени манипулативни трошкови који укључују трошкове ускладиштења и складиштења робе на основу измерене количине топлотне енергије на мерачу резервоара према тренутно важећој варијабилној цени за испоручену топлотну енергију (дин/ кWh).

У случају загревања резервоара електричним грејачима, манипулативни трошкови се наплаћују у складу са потрошњом електричне енергије коју ће обрачунати стручна служба закуподавца.

Мерење испоручене количине кWh за загревање течног горива нафтног порекла вршиће се на дан 31.12. текуће године и по истеку грејне сезоне.

 

Рокови плаћања:

Закупнина за текући месец плаћа се до последњег дана у том месецу.

 

Депозит:

Право учешћа у поступку подношења понуда имају сва правна и физичка лица која до отварања понуда доставе доказ о извршеној уплати депозита у износу од 66.000,00 динара.

Уплата депозита се врши на текући рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 160-7356-27 код „Banca Intesa“ ад Београд, сврха уплате: „Депозит – понуда за закуп резервоара од 1000 м3“.

Подносиоци понуда који не буду изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај положеног депозита, у року у 15 дана од дана отварања понуда. Повраћај положеног депозита биће извршен на текући рачун који је понуђач навео у својој пријави.

Подносилац понуде који буде изабран за најповољнијег понуђача нема право на повраћај депозита, већ ће износ положеног депозита бити урачунат у утврђену цену закупнине.

Уколико подносилац понуде који буде изабран за најповољнијег понуђача из било ког разлога не закључи уговор о закупу у остављеном року, а посебно уколико се утврди да му је рачун у блокади, сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.

О извршеној уплати депозита подносиоци понуда су у обавези да приликом достављања понуде приложе као доказ оригинал или оверени примерак налога о уплати.

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача

За најповољнијег понуђача биће изабран онај подносилац понуде који, уз испуњење и других услова из овог огласа, понуди највишу цену месечног закупа.

Уколико највишу цену закупа у истом износу понуде два или више понуђача, биће примењен додатни критеријум првенства у подношењу понуде.

 

 

Начин коришћења предмета закупа:

Закупац има право да користи резервоар за складиштење течних горива нафтног порекла у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС, бр. 150/2020, 127/2021 и 129/2022).

Закупац има право да врши утакање течних горива нафтног порекла у било које доба године, док се истакање може вршити искључиво у току трајање грејне сезоне, чије трајање је дефинисано одредбама Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (Сл. лист Града Ниша, бр. 39/2017).

Закупац се обавезује да сноси трошкови изазване редовном употребом закупа као и трошкове ситних поправки, док трошкови осигурања предмета закупа падају на терет Закуподавца.

Имајући у виду вршење делатности од општег интереса, Закуподавац задржава право једностраног раскида уговора у било ком моменту, због природе делатности коју обавља, а нарочито у случају настанка поремећаја на тржишту енергената и преласка на алтернативно гориво, у ком случају је Закупац у обавези да предмет закупа стави на располагање Закуподавцу у стању у коме га је преузео, у року не дужем од 48 сати.

 

Рок за закључивање уговора о закупу са изабраним понуђачем и примопредаја

Уговор о закупу са најповољнијим понуђачем се закључује у року од 8 дана од дана окончања рока за подношење пријава.

На дан потписивања уговора, закуподавац и закупац извршиће примопредају резервоара, о чему ће сачинити записник.

 

Право учешћа:

Право подношења понуде има свако правно лице, предузетник или физичко лице које поднесе уколико испуни услове и достави пратећу документацију која је предвиђена овим огласом.

Уколико се током отварања понуда утврди да су рачуни подносиоца пријаве у блокади, без обзира на трајање блокаде, подносилац пријаве губи право да учествује у поступку и уплаћени депозит ће му бити враћен.

 

Време и место отварања понуда:

Отварање понуда извршиће се дана 22.2.2023. године у пословној сали ЈКП „Градска топлана“ Ниш на адреси Благоја Паровића бр. 3, са почетком у 13:00 часова.

 

Пријава за учешће у поступку јавног надметања:

Писане понуде подносе се на прописаном РЕГИСТРАЦИОНОМ ЛИСТУ (објављен на електронској страници уз текст овог огласа), а треба да садрже следеће податке и доказе:

- за физичка лица: име и презиме подносиоца, адреса пребивалишта, контакт телефон, копија личне карте, број текућег рачуна, назнаку да се понуда односи на поступак давања у закуп резервоара од 1000м3, доказ о уплати депозита;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, копија личне карте, назив радње, матични број радње, ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а), број текућег рачуна, извод из регистра привредних субјеката односно потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана), назнаку да се понуда односи на поступак давања у закуп резервоара од 1000м3, доказ о уплати депозита;

- за правна лица: назив и седиште правног лица, матични број, ПИБ, број текућег рачуна, извод из регистра о уписаним подацима правног лица (не старији од 30 дана), пуномоћје за заступање уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник и копија личне карте пуномоћника, назнаку да се понуда односи на поступак давања у закуп резервоара од 1000м3, доказ о уплати депозита.  

Подношење понуда се врши најкасније до 22.2.2023. године до 12:00 часова на адреси ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш, независно од тога да ли се понуда предаје лично, преко посредника, или поштом.

 

Пријава се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком „не отварати – понуда на оглас“, са назнаком огласа на који се пријава односи и са основним подацима о подносиоцу.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно уколико је поднета супротно начину из огласа.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

 

Датум и време разгледања предмета закупа:

Заинтересована лица могу разгледати резервоар који је предмет закупа и то почев од дана објављивања овог огласа до 22.2.2023. године, сваког радног дана, искључиво у времену од 10:00 до 12:00 часова, уз претходну најаву најмање дан унапред.

 

Особа за контакт:

Особа за контакт која ће пружити евентуалне додатне информације: Зоран Пекас, члан Комисије, контакт телефон 064/833-05-19, e-mail zoran.pekas@nitoplana.rs.

 

Регистрациони лист

 

 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol36/51/mfap146u8pgwlwo/nitoplana.rs/public_html/app/controller/controller_dbpage.php on line 24
item

din.