Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дане 31.03.2020. – 01.04.2020.        Престанак непрекидног режима рада        Нови режим рада због најављених нижих температура       
close
search

Процедура прикључења на даљински систем Градске топлане Ниш

 

 

(према још важећим Правилима о раду дистрибутивног система из 2006.год.)

 

Корак 1 – Услови за прикључење за пројектовање и прикључење

 

Да би власник објекта, одн. инвеститор, прикључио објекат на дистрибутивну топловодну мрежу ЈКП „Градска топлана“ Ниш потребно је да поднесе захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење. Уз захтев се прилажу копија плана и поседовни лист (за објекте који се изграђују), одн. копија грађевинске дозволе и копија плана (за објекте који су већ изграђени). У случају надградње потребно је доставити копије судски овереног уговора између инвеститора и скупштине станара о регулисању међусобних односа и сагасности скупштине станара.

Након добијања услова за пројектовање и прикључење приступа се изради пројектне документације прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашње грејне инсталације. Пројектну документацију израђује фирма која је регистрована за израду пројеката за ову врсту инсталација.

 

Корак 2 – Сагласност на пројектну документацију

 

Након израде пројектне документације, и техничке контроле исте од стране овлаћене фирме, власник објекта, одн. инвеститор, подноси захтев Градској топлани за преглед и давање сагласности на пројектну документацију. Уз захтев се прилажу 2 (два) примерка пројектне документације и извештај о извршеној техничкој контроли. На основу поднетог захтева, Градска топлана проверава усклађеност урађене пројектне документације са издатим условима, након чега се издаје сагласност.

Са добијеном сагласношћу издатом од стране Градске топлане власник објекта, одн. инвеститор, са Дирекцијом за изградњу града Ниша склапа уговор о накнади за уређење грађевинског земљишта на име градске топлификације.

 

Корак 3 – Термоенергетска сагласност

 

Када власник објекта, одн. инвеститор, регулише своје обавезе у вези накнаде за уређење грађевинског земљишта на име градске топлификације, подноси захтев Градској топлани за издавање термоенергетске сагласности. Уз захтев прилаже копију сагласности на пројекат, копију уговора са Дирекцијом у вези накнаде за уређење грађевинског земљишта на име градске топлификације и копију доказа да је регулисао обавезе према уговору. На основу поднетог захтева, Градска топлана издаје термоенергетску сагласност.

 

Корак 4 – Обавештење о почетку радова

 

Након добијања термоенергетске сагласности власник објекта, одн. инвеститор, подноси обавештење о почетку радова на изради прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашње грејне инсталације. Обавештење о почетку радова се подноси најмање 8 (осам) дана пре почетка радова. Уз обавештење се прилаже копија термоенергетске сагласности, решење о именовању надзорног органа од стране инвеститора, уговор са извођачем радова и решење о именовању одговорног извођача радова. Радове на уградњи инсталације грејања може да изводи само фирма која је регистрована за ову врсту радова.

На основу поднетог обавештења о почетку радова, Градска топлана решењем именује стручно лице за праћење радова на изградњи прикључног топловода и топлотне подстанице. Сручно лице прати да ли се радови изводе у складу са пројектном документацијом на коју је Градска топлана издала сагалсност.

 

Корак 5 – Прикључење објекта и пуштње грејања

 

Након завршетка радова на изградњи прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашње грејне инсталације и обављених испитивања инсталације на хладни водени притисак, о чему су сачињени записници, приступа се прикључењу објекта на дистрибутивну топловодну мрежу ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Израду прикључка на постојећу дистрибутивну мрежу изводи искључиво Градска топлана. Након израде прикључка на дистрибутивну мрежу пушта се грејање у објекат, о чему се сачињава записник који потписују инветитор, извођач радова и стручно лице испред Градске топлане.

Уколико се ради о објекту колективног становања, пре пуштања грејања, власник објекта, одн. инвеститор, је дужан да поднесе захтев Градској топлани за склапање уговора о пробном грејању. Уз захтев за склапање уговора се прилажу копија решења за стручно лице, записник о испитивању унутрашње грејне инсталације и записник о испитивању на хладни водени притисак, списак власника (са личним подацима) са површинама стамбеног или пословног простора оверен од стране власника објекта, одн. инвеститор, и копије купопродајних уговора и записника о примопредаји за све стамбене или пословне просторе које нису власништво власника објекта, одн. инвеститор.

На основу поднетог захтева, Градска топлана потписује уговор о пробном грејању са власником објекта, одн. инвеститором.

 

Корак 6 – Технички пријем објекта

 

После пуштања грејања у објекат, власник објекта, одн. инвеститор, подноси захтев за технички пријем објекта. Уз захтев за технички пријем се прилажу копије записника свих испитивања, потврде о баждарењу и атестна документација за уграђену опрему и материјал. На основу поднетог захтева, Градска топлана форимира комисију за технички пријем објекта, која прима објекат и уводи га у евиденцију објеката који су прикључени на дистрибутивну топловодну мрежу ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

 
Захтев за прикључење

item

din.