close
search

Информација о интерној ревизији

 

На основу  Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)  у ЈKП “Градска топлана” Ниш,  формирана је и функционише интерна ревизија.

item

din.