close
search

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

Број системат. радних места

Укупан бр. запосл. по  свим основ.

Неодређ.

Одређено

Бр. ангажов. лица ван радног односа

Бр. запосл. на неодређ. време којима је радни однос престао ’23

Новозапосл. на неодређено време и приправници ’23

Новозапосл. и приправ. до 70 % ’24

Новозапосл. и приправ.и преко 70 % ’24

Висока

46

49

47

2

1

4

0

0

0

Виша

42

37

36

1

0

1

0

0

0

Средња

122

136

118

18

0

6

11

0

0

Нижа

11

6

6

0

0

0

1

0

0

Укупно

221

228

207

21

1

11

12

0

0

item

din.