Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

Број системат. радних места

Укупан бр. запосл. по  свим основ.

Неодређ.

Одређено

Бр. ангажов. лица ван радног односа

Бр. запосл. на неодређ. време којима је радни однос престао ’22

Новозапосл. на неодређено време и приправници ’22

Новозапосл. и приправ. до 70 % ’23

Новозапосл. и приправ.и преко 70 % ’23

Висока

47

49

48

1

1

0

0

0

0

Виша

41

35

35

0

0

1

1

0

0

Средња

122

131

111

17

0

10

12

0

0

Нижа

11

6

6

0

0

0

0

0

0

Укупно

221

221

203

18

1

11

13

0

0

item

din.