close
search

Органи предузећа

 

 

ЈКП Градска топлана Ниш као јавно предузеће које обавља комуналну делатност у Граду Нишу усагласила је организацију са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), према коме су органи јавног предузећа са једнодомним управљањем надзорни одбор и директор.

 

Надзорни одбор има три члана: председника и чланове Надзорног одбора. Њих именује и разрешава Скупштина Града. Једног члана Надзорног одбора бирају запослени. Чланови Надзорног одбора се бирају на четири године.

Надзорни одбор утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији, доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача, надзире рад директора, врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа, и врши све остале послове у складу са Законом о јавним предузећима.

 

Директор ЈКП Градске топлане изабран је на основу спроведеног јавног конкурса. Он  води пословање Предузећа, педставља и заступа Предузеће, одговара за законистост рада Предузећа и друго у складу са Законом о јавним предузећима. Директора именује и разрешава Скупштина Града Ниша. Директор Предузећа се именује на четири године.


Надзорни одбор

 


Менаџмент

 

ВД ДИРЕКТОРА

 • Дарко Пејчић

  Технички директор

 • Биљана Петковић

  Помоћник директора за развој, пројектовање и контролу

 • Снежана Марковић

  Помоћник директора за правне и опште послове

 • Данијела Кнежевић

  Помоћник директора за економске послове

item

din.