Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

 

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

 

    Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП “Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

        На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

     Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

       Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

       У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах акон усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

 

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

 

Дана 08. 03. 2023. НО Градске топлане Ниш усвојио је План набавки за 2023. годину:

План јавних набавки за 2023. годину

 

На основу члана 76. Правилника о ближем уређењу поступка набавки бр.4063/1 од 31.08.2020. године ЈКП градска топлана ојављује и План набаки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНАШАЊУ ПОНУЂАЧА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ПРОГЛАШЕНОМ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

item

din.