close
search

ЈКП Градска топлана Ниш, набавку добара, услуга и радова на које се зјн не примењује, врши у складу са Законом о јавним набавкама, Правилник о ближем уређењу поступка набавки, уз примену одговарајућих подзаконских аката

 

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

 

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП “Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту: Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

 

На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 87 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.91/2019).

 

Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

 

       У складу са Законом о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 91/2019, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке.

 

 

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

 

Дана 08. 03. 2023. НО Градске топлане Ниш усвојио је План набавки за 2023. годину, а тренутно је важећа шеста верзија плана:

План јавних набавки за 2024. годину

 

На основу члана 76. Правилника о ближем уређењу поступка набавки бр.4063/1 од 31.08.2020. године ЈКП градска топлана ојављује и План набаки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНАШАЊУ ПОНУЂАЧА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ПРОГЛАШЕНОМ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

item

din.