close
search

Јавно комунално предузеће „ Градска топлана“ Ниш, МБ:07216009, ул. Благоја Паровића бр. 3, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на лицитацији

Ближи опис предмета купопродаје:

Путничко возило Opel Astra, година производње 2008, рег. бр.NI013-HV, бр. мотора: Z17DTL1753047, бр. шасије: W0L0TGF698G099651, регистрован до 25.06.2024.год.

Предметно путничко возило  се продаје у виђеном стању, без права понуђача на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика предмета продаје.

Почетна купопродајна цена:

Почетна купопродајна цена 88.048,60 динара без ПДВ-а, односно 105.658,33 са ПДВ-ом.

Рокови плаћања:

Купопродајна цена плаћа се одједном, у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Право учешћа:

Право подношења пријава има свако правно лице, предузетник или физичко лице уколико испуни услове и достави пратећу документацију која је предвиђена овим огласом.

Уколико се током поступка лицитације утврди да су рачуни подносиоца пријаве у блокади, без обзира на трајање блокаде, подносилац пријаве губи право да учествује у поступку и уплаћени депозит ће му бити враћен.

Пријава за учешће у поступку јавне лицитације:

Пријава треба да садрже следеће податке и доказе:

- за физичка лица: предмет купопродаје и пословно име Топлане; име и презиме подносиоца; име и презиме једног од родитеља; адреса, матични број и потпис; број  телефона и број факса; број рачуна за враћање депозита, доказ о уплати депозита;

- за предузетнике: предмет купопродаје и пословно име Топлане; пословно име и матични број, име и презиме предузетника и његов потпис; извод из АПР-а не старији од 15 дана пре датума одржавања лицитације; број рачуна за враћање депозита, доказ о уплати депозита. 

- за правна лица: предмет купопродаје и пословно име Топлане; пословно име и матични број, име и презиме директора и његов потпис; извод из АПР-а не старији од 15 дана пре датума одржавања лицитације; ; оверену фотокопију овлашћења за заступање на лицитацији које доноси надлежни орган; број рачуна за враћање депозита, доказ о уплати депозита. 

Подношење пријава се врши најкасније до 04.06.2024. године (уторак) до 14:00 часова на адреси ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш, независно од тога да ли се понуда предаје лично, преко посредника, или поштом.

Пријава се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком „не отварати –пријава на јавни позив“, са назнаком јавног позива на који се пријава односи и са основним подацима о подносиоцу.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно уколико је поднета супротно начину из јавног позива.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Депозит:

Право учешћа на лицитацији  имају сва правна и физичка лица која уз пријаву за учешће на лицитацији доставе доказ о извршеној уплати депозита у износу од 10.565,83 динара.

Уплата депозита се врши на текући рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 160-7356-27 код „Banca Intesa“ ад Београд, сврха уплате: „Депозит – пријава за лицитацију Путничког возило Opel Astra, најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање лицитације.

Подносиоци пријаве који не буду проглашени за купца на лицитацији имају право на повраћај положеног депозита, у року у 15 дана од дана одржавања лицитације. Повраћај положеног депозита биће извршен на текући рачун који је понуђач навео у својој пријави без права на законску затезну камату.

Подносилац пријаве који буде у поступку лицитације проглашен купцем нема право на повраћај депозита, већ ће износ положеног депозита бити урачунат у утврђену купопродајну цену.

Уколико подносилац пријаве који буде изабран за наповољнијег понуђача из било ког разлога не закључи уговор о купопродаји у остављеном року, а посебно уколико се утврди да му је рачун у блокади, сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.

О извршеној уплати депозита подносиоци понуда су у обавези да приликом достављања пријаве приложе као доказ оригинал или оверени примерак налога о уплати.

Место, адреса, датум и време регистрације и одржавања лицитације:

Лицитација путничког аутомобила Opel Astra,  одржаће с у пословној сали ЈКП „Градска топлана“ Ниш на адреси Благоја Паровића бр. 3, дана 7.6.2024. године са почетком у 12:00 часова.

Комисија 45 мин. пре почетка лицитације започиње регистрацију учесника на месту одржавања лицитације.

Кратак опис поступка лицитације:

Председник Комисије води поступак у складу са Правилником о јавној лицитацији бр. 03-5673/1 од 07.12.2021.год.

Ако је само једно лице стекло статус учесника на лицитацији, то лице се позива да прихвати почетну цену и ако не прихвати почетну цену прво надметање се сматра неуспелим.

Ако је више од једног лица стекло статус учесника на лицитацији, Председник комисије оглашава почетну цену и износ лицитационог корака, као и за свако наредно увећање цене и позива учеснике да истакну понуду.

Ако нико од учесника ни после трећег позива Председника комисије не прихвати почетну цену лицитација се проглашава неуспелом, а учесници губе право на враћање депозита.

Проглашени купац на лицитацији плаћа продајну цену.

Критеријум за проглашење купца

Проглашени купац на лицитацији биће онај учесник лицитације који, уз испуњење и других услова из овог позива, понуди највишу купопродајну цену.

Рок за закључивање уговора о купопродаји са проглашеним купцем и примопредаја

Уговор о купопродаји са проглашеним купцем се закључује у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.

На дан потписивања уговора, продавац и купац извршиће примопредају путничког аутомобила који је предмет лицитације о чему ће сачинити записник.

Датум и време разгледања предмета купопродаје:

Заинтересована лица могу разгледати путнички аутомобил који је предмет лицитације и то почев од 27.5.2024.год. до 4. 6..2024. године, сваког радног дана, искључиво у времену од 08:00 до 13:00 часова, уз претходну најаву најмање дан унапред.

Особа за контакт:

Особа за контакт која ће пружити евентуалне додатне информације:Александар Кузмановић, председник Комисије, e-mail aleksandar.kuzmanovic@nitoplana.rs.

     

позив на лицитацију

Уговор     

                                                                                                

 

 

item

din.