Очекивано време за нормализацију испоруке топлотне енергије        Измењен режим испоруке топлотне енергије за петак 10. новембар 2023. године        Измена документације за набавку Услуга НБЗу – 25/2023 - Интерни превоз течних енергената        Позив за откуп отпадних пумпи        Почетак грејне сезоне       
close
search

Јавно комунално предузеће „ Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, МБ 07216009, ПИБ 100619162, дана 17.11.2023. год. објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за продају опреме - комбинованог горионика са аутоматиком јавном лицитацијом

 

 

 

Ближи опис предмета купопродаје:

Комбиновани горионик леви (г/м), из 2003. године, произвођача Саацке, тип СКВГ-А 82.

Комбиновани горионик десни (г/м), из 2003. године, произвођача Саацке, тип СКВГ-А 82.

Орман аутоматике за управљање радом са два горионика, произвођача Саацке из 2003. године.

 

Место, адреса, датум и време одржавања лицитације: 

Лицитација ће бити обављена у пословној сали ЈКП „Градска топлана“ Ниш, на адреси ул. Благоја Паровића бр. 3 у Нишу.

Лицитација ће бити обављена 27.11.2023. год у 12:00 часова.

 

 

Рок и начин подношења пријаве:

Пријава за учешће у поступку јавне лицитације треба да садржи следеће податке и доказе:

- за физичка лица: предмет купопродаје и пословно име Топлане, име, име родитеља и презиме подносиоца пријаве, држављанство Републике Србије, адресу, матични број, број телефона, број текућег рачуна (за повраћај депозита), потпис и доказ о уплати депозита;

- за предузетнике: све податке као и за физичка лица уз додатак назива радње, матичног броја радње, ПИБ-а (уколико је у систему ПДВ-а), броја текућег рачуна радње, извод из регистра привредних субјеката односно потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана) и доказ о уплати депозита;

- за правна лица: предмет купопродаје и пословно име Топлане, назив и седиште правног лица, матични број, ПИБ, број текућег рачуна (за враћање депозита), извод из регистра о уписаним подацима правног лица (не старији од 30 дана), име и презиме директора и његов потпис, пуномоћје за заступање уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник и копија личне карте пуномоћника и доказ о уплати депозита. 

Пријава за учешће у поступку јавне лицитације се подноси најкасније до 25.11.2023. године до 15:00 часова и то поштом, слањем на адресу ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш или се може предати лично у просторијама ЈКП „Градска топлана“ Ниш на наведеној адреси.

Пријава се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком „не отварати – пријава за јавну лицитацију“, са назнаком огласа на који се пријава односи и са основним подацима о подносиоцу.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно уколико је поднета супротно начину из огласа.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

 

Депозит:

Право учешћа у поступку јавне лицитације имају сва правна и физичка лица која пре почетка поступка јавног надметања изврше уплату депозита у износу од 102.000,00 динара.

Уплата депозита се врши на текући рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 160-7356-27 код „Banca Intesa“ ад Београд, са назнаком огласа на који се депозит односи.

Учесници у јавној лицитацији који не буду изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај положеног депозита, у року у 15 дана од дана одржавања јавне лицитације. Повраћај положеног депозита биће извршен на текући рачун који је понуђач навео у својој пријави.

Учесник у јавној лицитацији који буде изабран за најповољнијег понуђача нема право на повраћај депозита, већ ће износ положеног депозита бити урачунат у утврђену цену.

Уколико учесник у јавној лицитацији, који буде изабран за наповољнијег понуђача, из било ког разлога не закључи уговор о купопродаји у року од 8 дана, а посебно уколико се утврди да му је рачун у блокади, сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.

 

Почетна цена и лицитациони корак

Почетна цена у јавној лицитацији износи 1.020.000,00 рсд.

Лицитациони корак утврђује се у износу од 10% од почетне цене, тј. износи 102.000,00 рсд.

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача

За наповољнијег понуђача биће изабран онај учесник у јавној лицитацији који, уз испуњење и других услова из овог огласа, понуди највишу цену.

 

Рок за закључивање уговора о купопродаји са изабраним понуђачем и примопредаја

Уговор о купопродаји са најповољнијим понуђачем се закључује у року од 8 дана од дана одржавања јавне лицитације.

 

Право учешћа:

Право учешћа има свако правно или физичко лице које поднесе пријаву за учешће у поступку јавног надметања, са пратећом документацијом која је предвиђена овим огласом.

Уколико се пре почетка јавног надметања утврди да су рачуни подносиоца пријаве у блокади, без обзира на трајање блокаде, подносилац пријаве губи право да учествује у поступку јавног надметања и уплаћени депозит ће му бити враћен.

Немају право на учешће у лицитацији:

  1. Физичка и правна лица која имају, доспеле и неизмирене, финансијске обавезе према ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  2. Чланови Комисије за спровођење јавне лицитације;
  3. Сродници првог наследног реда чланова Комисије;
  4. Правно лице у власништву чланова Комисије;
  5. Правно лице у власништву сродника првог наследног реда чланова Комисије и
  6. Друга лица у складу са законом.

 

Регистрација учесника јавног надметања:

На дан одржавања јавне лицитације 27.11.2023. године, у периоду од 11:15 до 11:50 часова вршиће се регистрација учесника, при чему су учесници дужни да доставе:

- за физичка лица: попуњен регистрациони лист (добија се на лицу места), копија личне карте

- за предузетнике: попуњен регистрациони лист (добија се на лицу места), копија личне карте, извод из регистра, уколико у надметању учествује пуномоћник посебно пуномоћје за учешће у поступку и копија личне карте

- за правна лица: попуњен регистрациони лист (добија се на лицу места), уколико у надметању учествује законски заступник извод из регистра и копија личне карте законског заступника, уколико у надметању учествује пуномоћник посебно пуномоћје за учешће у поступку и копија личне карте пуномоћника.

Уколико подносилац пријаве не приступи регистрацији у остављеном року сматраће се да је одустао од пријаве. Уколико подносилац пријаве не буде доказао свој идентитет или нема уредно пуномоћје, неће се дозволити његова регистрација и губи право на учешће у поступку јавног надметања.

Заинтересована лица, која се неоправдано не региструју за лицитацију, губе право на враћање депозита. Право на враћање депозита губе и лица која су се регистровала за лицитацију, а нису приступила надметању.

Јавно надметање ће се одржати и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће, уколико се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и уколико прихвати почетну цену.

 

Датум и време разгледања предмета купопродаје:

Заинтересована лица могу разгледати предмет купопродаје и то почев од дана објављивања овог огласа до 24.11.2023. године, сваког радног дана, искључиво у времену од 10:00 до 14:00 часова, уз претходну најаву најмање дан унапред.

 

Особа за контакт:

Особа за контакт која ће пружити евентуалне додатне информације: Весна Нешовић, председник Комисије, контакт телефон 064/594-3084, e-mail vesna.nesovic@nitoplana.rs.

 

item

din.