Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

ОТКУП ОТПАДНОГ ГВОЖЂА, АЛУМИНИЈУМА, НАМЕШТАЈА И КАБЛОВА

 

Позивамо Вас да доставите своје писмене понуде за откуп секундарних сировина: отпадног гвожђа, отпадног алуминијума, отпадног намештаја и отпадних каблова, сачињене у складу са овим позивом најкасније до 15.9.2023.год. до 12h. Попуњени и оверен образац понуде доставити у затвореној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП Градска топлана Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3 са назнаком «Понуда за откуп отпадног гвожђа, алуминијума, намештаја и каблова-Не отварати»

 

Отпадно гвожђе чине отпадне црне и предизоловане топловодне цеви, отпадно гвожђе са топловодног система, из подстаница, отписани материјал од метала и остало отпадно гвожђе.

Према извештају о испитивању отпадних предизолованих цеви, индексни број ове врсте отпада је 170604/170405/170203. Одвајање пластике и пене пада на терет Понуђача. Одбитак на име пластике од укупне количине измерених предизолованих цеви утврђује се на основу прегледа табела из стручне литературе.

 

Према извештају о испитивању отпадних каблова са изолацијом, индексни број ове врсте отпада је 160216. Према извештају о испитивању отпада инд.бр. 160216 отпад је намењен даљем третману (Р13).

 

Уз понуду је неопходно доставити важећe дозволe Министарства за сакупљање и транспорт отпада индексног броја 170604/170405/170203 и 160216 као и важећe дозволe Министарства за сакупљање и транспорт отпадног алуминијума и отпадног намештаја. Уколико не поседујете неку од наведених дозвола потребно је доставити важећи уговор са предузећем које поседује исту.

Уколико Понуђач поседује вагу на којој је могуће измерити предметни отпад, уз понуду је неопходно доставити и важећи документ о еталонирању ваге.

 

Приликом сакупљања отпада, свака врста отпада мора бити посебно мерена на важећој ваги у Нишу уз присуство лица Наручиоца.

 

Изабрани понуђач је у обавези да обавести Наручиоца о повећању цене отпада на тржишту.

 

На основу најповољније понуде склопиће се уговор на период од годину дана од дана потписивања истог.

образац понуде

 

 

Комисија за избор најповољнијег понуђача:

1. Александар Алексић, председник

2. Зоран Симић, члан

3. Татјана Попов, члан

 

 

В.Д. Директора

Предраг Милачић, дипл.инж.ел.

item

din.