close
search

ОТКУП ОТПАДНИХ ПУМПИ

У циљу испуњења прописа из области управљања отпадом, позивамо Вас да доставите своју писмену понуду за откуп отпадних пумпи, сачињену у складу са овим позивом најкасније до 23.10.2023.год. до 14h. Попуњени и оверен образац понуде доставити у затвореној коверти на адресу Наручиоца: ЈКП Градска топлана Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3 са назнаком «Понуда за откуп отпадних пумпи-Не отварати»

 

Отпадне пумпе као расходовани резервни делови су настале након искоришћења опреме и њене замене због дотрајалости и немогућности даље употребе.

 

Према извештају о испитивању отпадних пумпи, индексни број ове врсте отпада је 200140. Према извештају о испитивању отпада инд.бр. 200140 препоручује се операција поновног искоришћења Р листа: (Р4), рециклирање/прерада метала и једињења метала. Тренутно постоје 61 отпадних пумпи. Ова врста отпада генерисаће се у току трајања уговора.

 

Уз понуду је неопходно доставити важећe дозволe Министарства за сакупљање, транспорт и третман и/или складиштење отпада индексног броја 200140.

 

Отпад ће се мерити на важећој ваги аеродрома у Нишу у присуству представника Наручиоца.

 

Заинтересовани понуђач може погледати предметни отпад који се налази у кругу топлане Криви вир, ул. Благоја Паровића 3, дана 20.10.2023.год. у периоду од 12-13h. Како би се извршио преглед предметног отпада неопходно је да понуђач најави свој долазак путем мејла: tatjana.popov@nitoplana.rs најкасније до 19.10.2023.год до 14h.

 

На основу најповољније понуде склопиће се уговор на период од годину дана од дана потписивања истог.

 

У прилогу дописа достављамо образац понуде.

 

С поштовањем,

Комисија за избор најповољнијег понуђача:

1. Александар Кузмановић, председник

2. Татјана Попов, члан

3. Сандра Гавриловић, члан

4. Марија Илић, члан

5. Снежана Вишњић, члан

образац понуде

 

 

 

item

din.