Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

ТАБЕЛА ТЗ

Ценовник електро радова за подстанице (без материјала и опреме)

 

Редни број

Опис позиције

Јединица мере

Цена

(рсд/јед.мере)

1

Инсталација напојног кабла од МРО до РО подстанице-комплет:

Монтажа напојног кабла, типа РРОО-Y 5x4mm2 (урачунати канали, типлови и слично, као и механичка заштита самог кабла) и повезивање на оба краја.

Дужина кабла: до 20m

Ком 1

 

4.712,67

2

Инсталација каблова од РО подстанице до извршних елемената (разматрана једна пумпа и један вентил по подстаници)

Комплет:

Монтажа одговарајућег напојног кабла за извршни елемент и зависно од конфигурације извршног елемента монтажа и одговарајућег кабла за управљање и регулацију.

У монтажу су урачунати и канали /панцир црева и слично, тј. урачуната је механичка заштита самог кабла.

Поред монтаже сваки кабли се повезује на оба краја.

Дужина кабла по извршном елементу: до 15m

Паушално

1.570,89

3

Инсталација каблова од РО подстанице до РО диктир система (разматран напојни кабли за РО диктир система и кабли за комуникацију између РО подстанице и РО диктир система)

Комплет:

Монтажа одговарајућих каблова (урачунати и канали/панцир црева и слично, тј. урачуната је механичка заштита самог кабла) и повезивање на оба краја.

Дужина једног кабла: до 15 m

Паушално

1.047,26

4

Инсталација осветљења (разматрано једно сијалично место

и један прекидач)

Комплет: Монтажа и повезивање елемената инсталације

осветљења у подстаници - напојни кабли, разводна кутија,

сијалично место, прекидач и слично).

Место напајања: РО подстанице

Паушално

523,63

5

Инсталација сигналних каблова, типа LiYCY (за све сензоре у подстаници, сем за спољни сензор)

Комплет: Монтажа и повезивање на оба краја

Разматрани број сензора у подстаници: до 7 ком

Паушално

2.094,52

6

Инсталација сигналног кабла типа LiYCY за спољни сензор

Комплет: Монтажа (урачунате и каналице/типли, као и механичка заштита самог кабла до минималне висине од 2m) и повезивање на оба краја

Дужина кабла: до 25m

Паушално

4.712,67

7

Монтажа спољног сензора

Комплет: Монтажа спољног сензора уз евентуално монтирање механичке заштите самог сензора, (зависно од позиције)

Ком 1

523,63

8

Кабли за комуникацију између калориметра (ком 1) и РО подстанице

Комплет: Монтажа кабла за комуникацију уз повезивање на оба краја

Дужина кабла: до 15m

Ком 1

523,63

9

Инсталација изједначења потенцијала - главни извод

Комплет: Монтажа и повезивање

Радови на инсталацији изједначења потенцијала - формирање/ увођење главног извода (шине) за изједначење потенцијала, монтажа (комплет са одбојницима) и /или монтажа и повезивање на постојећи систем за изједначење потенцијала (материјал трака и / или жуто зелени проводник, одговарајућег пресека)

Дужина извода: до 25m  

Паушално

3.665,41

10

Инсталација изједначења потенцијала - по елементима у подстаници Комплет: Радови (монтажа и повезивање) на инсталацији изједначења потенцијала на свим елементима подстанице (премошћавање и међусобно повезивање, при чему је већ изведена главна шина - извод, у самој просторији подстанице)

Паушално

2.094,52

11

Реконструкција РО подстанице – енергетика

 Комплет: Радови на реконструкцији РО подстанице(демонтажа старе опреме / монтажа и повезивање/ прешемирање нове опреме у оквиру РО)

По орману РО

Паушално

8.378,08

12

Реконструкција РО подстанице - аутоматика

Комплет: Радови на реконструкцији РО подстанице (демонтажа старе опреме / контролера, монтажа и повезивање / прешемирање нове опреме/контролера и/или И/О модула и/или модула за комуникацију у оквиру РО)

По орману РО

Ком 1

8.378,08

13

Израда софтвера за подстаницу

Комплет: Израда, nрилагођење типу и броју елемената у подстаници и тестирање софтвера за конкретну подстаницу

По подстаници

9.160,80

14

Софтверско подешавање

Комплет: Радови на урегулисавању подстанице / подешавање параметара на свим контролерима - главни контролер подстанице, контролер диктир система / или подешавање ФР пумпи

По подстаници

1.717,65

15

Демонтажа – нефункционални РО у подстаници

Комплет: Развезивање, демонтажа и складиштење електро ормана који је нефункционалан за нову опрему у подстаници

По орману

Ком 1

1.570,89

16

Демонтажа - нефункционалне електро инсталације у подстаници

Комплет: Развезивање, демонтажа и складиштење нефункционалне електро инсталације (мерни и погони извршних елемената и њихових припадајућих каблова)

По подстаници

2.094,52

17

Израда и шемирање новог РО подстанице

Комплет: Израда и шемирање комплетног ормана са енергетским делом и аутоматиком за једну циркулациону пумпу, један вентил, један калориметар и остале пратеће елементе, монтажа РО и повезивање у подстаници

По орману

Цена елемената који се уграђују обрачунава се додатно у складу са дефинисаним ценовником добара

Ком 1

16.756,16

18

Припремно - завршни радови

Комплет: припремно - завршни радови (долазак/одлазак, припрема потребног алата, увид у ситуацију на терену и сл.)

По једном одласку

Паушално

2.094,52

19

Припремно- завршни радови (инжењери/или пословођа)

Комплет: припремно - завршни радови (долазак/одлазак увид у ситуацију на терену, припрема техничког решења, припрема потребне документације и сл.)

По подстаници

2.662,50

20

Неспецифицирани електро радови у подстаници

Комплет: Сви остали додатни радови, неспецифицирани у претходним тачкама, а који се могу јавити зависно од конфигурације и сложености подстанице.

По једном запосленом

По сату

600,00

повратак на претходну страницу

item

din.