Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

ТАБЕЛА Т2 - ценовник грађевинских радова

 

повратак на претходну страницу

Р.б.

Опис позиције

Јединица мере

Цена

(дин/јед.мере)

1

Обезбеђење градилишта (постављање ограда, пасарела, одговарајуће саобраћајне сигнализације и слично).

m

240,00

2

Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем терена пре почетка радова. У цену урачунати утовар и одвоз на депонију.

m2

180,00

3

Обележавање трасе.

m

60,00

4

Машинско сечење асфалта и бетона дебљине 10 до 15cm кружном тестером.

m

400,00

5

Разбијање бетона дебљине 20cm компресором.

m2

2.400,00

6

Разбијање и уклањање бехатон плоча са пешачких комуникација Одлагање и складиштење до поновне уградње

m2

660,00

7

Разбијање и уклањање растер плоча са паркинга. Одлагање и складиштење до поновне уградње.

m2

660,00

8

Разбијање и уклањање калдрме. Одлагање и складиштење до поновне уградње.

m2

720,00

9

Машински ископ асфалта и делова бетона са утоваром и одвозом до 5km удаљености.

m3

7.200,00

10

Машински ископ земље III категорије на дубини 0-2m.

m3

540,00

11

Машински ископ земље III категорије на дубини 0-2m са депоновањем поред рова ради поновне уградње.

m3

300,00

12

Демонтажа армирано бетонских поклопних плоча канала топловода са одлагањем поред рова.

m

400,00

13

Демонтажа армирано бетонских поклопних плоча канала топловода са утоваром у транспортно средство и одвозом на удаљеност до 5km.

m

600,00

14

Утовар грађевинског шута у транспортно средство са одвозом на депонију до 10km удаљености.

m3

600,00

15

Насипање, уградња и сабијање сепарисаног песка крупноће зрна 0-4mm испод, са стране и изнад предизолованих цеви топловода. Сабијање песка вршити у слојевима и пажљиво, ручним алатом.

m3

1.080,00

16

Насипање шљунковито-песковитог материјала и израда тампонског слоја на делу тротоара, пешачких комуникација и саобраћајница уз оптимално збијање у слојевима до 30cm вибро-средствима.

m3

1.080,00

17

Насипање материјала од дробљеног камена и израда тампонског слоја на делу саобраћајница уз оптимално збијање у слојевима до 30cm вибро-средствима.

m3

1.680,00

18

Монтажа армирано бетонских поклопних плоча.

m

600,00

19

Ручни ископ у тлу III категорије са утоваром и одвозом на депонију.

m3

1.500,00

20

Ручни ископ земље тлу III категорије са депоновањем поред рова ради поновне уградње.

m3

720,00

21

Машинско рушење бетонских ивичњака постављених на слоју бетона.

m

600,00

22

Црпљење воде из рова ручно, или пумпом.

m

480,00

23

Рушење армирано бетонских зидова канала и шахти просечне дебљине d=20cm.

m2

3.600,00

24

Бушење отвора 60/60cm у зидовима просечне дебљине 20cm за пролаз предизоловапих цеви топловода.

ком

9.600

25

Затрпавшьс материјалом из ископа.

m3

300,00

26

Уградња хидрантских капа на слоју бетона изнад предизолованих вентила.

ком

960,00

27

Постављање траке за упозорење на 30cm изнад врха цеви.

m

30,00

повратак на претходну страницу

item

din.