Измена за НБЗу-22/2023 – Сервисирање АУМА        Крај грејне сезоне        Рад на изради магистралног топловода        Наставак радова на магистралном топловоду        Наставак радова у улици Љубе Ненадовића       
close
search

повратак на преткодну страницу

 

ТАБЕЛА Т4 - ценовник услуга

 

 

 

Опис услуге

Јединица мере

Цена

(дин/јед.мере)

 1

Услуга одржавања унутрашње грејне инсталације по радном сату мајстора за кориснике који немају потписан Уговор о одржавању унутрашње грејне инсталације

дин/сат

1.500,00

2

Изнајмљивање ровокопача са руковаоцем

дин/сат

5.500,00

3

Изнајмљивање "вибро-жабе" без руковаоца

дин/сат

800,00

4

Преглед термовизијском камером

дин/сат

8.000,00

5

Дeтекција цурења ултразвучним апаратом

дин/сат

12.000,00

6

Испирање радијатора

дин/ком

1.000,00

7

Испуштање воде у току грејне сезоне (без обрачуна радних сати)

дин/мЗ

500,00

8

Испуштање воде ван грејне сезоне (без обрачуна радних сати)

дин/м3

200,00

9

Издавање саrласности на трасе комуналних инстапација и сагласности на локације објеката (сагласности на раскопавање, услови за укрштање и паралелно вођење инсталација, сагласности за постављање трафика, штандова, билборда…)

дин/ком

4.600,00

10

Издавање услова за израду техничке документације (енергетски услови за изградњу објеката, услови за израду урбанистичког пројекта, услови о (комуналној) опремљености локације…)

дин/ком

6.900,00

11

Обавештење да на локацији не постоји топловод и други објекти ЈКП Градске топлане Ниш

дин/ком

0,00

12

Надзор на изградњи топловода и топлотних подстаница за трећа лица:

  • Капацитет објекта до 40kW
  • Капацитет објекта до 300kW
  • Капацитет објекта до 600kW
  • Капацитет објекта преко 600kW

 

дин

9000,00

20.000,00

45.000,00

78.000,00

item

din.